حضور شرکت رکن سازه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان- باکو 2016

حضور شرکت رکن سازه در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان- اربیل 2016