دپارتمان ترابری

این شرکت مجهز به دو دستگاه باسکول 60 تنی استاندارد میباشد، که توزین مصالح ورودی و محصول ساخته شده در محل کارخانه انجام می پذیرد و قطعات ساخته شده توسط کارگران ماهر و متخصص ضمن رعایت ضوابط فنی و استاندارد های الزامی برای حمل، بارگیری شده و بر حسب اولویت های تعیین شده و پیشرفت امور نصب به پروژه ها ارسال می شود.