دپارتمان تضمین کیفیت

شرکت رکن سازه در جهت ارتقای کیفیت سازه های تولیدی خود مطابق آیین نامه های استاندارد از یک سیستم جامع کنترل کیفی برخوردار بوده که با استفاده از دستور العمل های کنترل ضمن تولید، پس از اتمام هر مرحله، محصول بازرسی و ردیابی شده و در صورت تایید با صدور مجوز به مرحله بعدی منتقل می گردد. نظارت بر کیفیت مواد اولیه قبل از تحویل به انبار نیز از وظایف مهم این بخش است.

بازرسی مواد اولیه شامل:

1.      بررسی آنالیز شیمیایی مواد اولیه (شامل ورق ها و مقاطع استاندارد)

2.      بازرسی چشمی (Visual Test)

3.      آزمایش تورق ( Lamination check )

4.      بازرسی مواد مصرفی جوشکاری (الکترود، سیم جوش  ، پودرو …)

استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت شرکت عبارت است از

ISO 13485 – TS 16949  2003 – IEC 2002

سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 9001-2008 مستقر می باشد.

در این شرکت کلیه قطعات به درخواست واحد کنترل کیفیت برای حصول نتیجه لازم از کیفیت جوش بر حسب نوع اتصال و موقعیت، مورد تست غیر مخرب قرار می گیرد.

آزمایش های مورد اجرا بر روی قطعات در شرکت مطابق دستورالعمل های مربوطه و استاندارد ( AWS D1.1) بوده که عبارت اند از:

1.      بازرسی چشمی جوش  (VT)

2.      بازرسی به وسیله مایعات نفوذ کننده (PT)

3.      بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی (MT)

4.      بازرسی به استفاده از امواج ماورای صوتی (UT)

5.      بازرسی مخازن تحت فشار

6.       بازرسی جوشکاری لوله (PIPING)