دپارتمان کنترل و تضمین کیفیت

مجموعه کارخانجات رکن سازه در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی خود مطابق با آیین نامه های استاندارد از سیستم جامع کنترل کیفی برخوردار می باشد که با استفاده از دستورالعمل های کنترل ضمن تولید، پس از اتمام هر مرحله محصول بازرسی شده و در صورت تایید با صدور مجوز به مرحله بعدی تولید منتقل می گردد.

محصولات نهایی تولید شده در کارخانجات، همگی بر اساس استانداردهای محصول AWS D1.1  و EN1090 AWS D1.8 بررسی و تایید می‌گردند. تمام مراحل تولید در این مجموعه بر اساس آزمایش‌ها و استانداردهای جدول زیر بررسی و کنترل می‌گردند.

روش آزمایش

استانداردهای ویژگی ها و روش های آزمایشاستانداردهای معیار پذیرش آزمایش
ISIRIISO/ENISIRIISO/EN
آزمایش چشمیاستاندارد ملی شماره 11460ISO 17637استاندارد ملی شماره11851ISO 5817
آزمایش مایع نافذاستاندارد ملی شماره 2- 11040ISO 3452-1استاندارد ملی شماره 11458ISO  23277
آزمایش ذرات معناطیسیاستاندارد ملی شماره10285ISO 17638استاندارد ملی شماره  11456ISO 23278
آزمایش فراصوتیاستاندارد ملی شماره10286ISO 17640استاندارد ملی شماره 18669ISO 11666
آزمایش فراصوتی –  تورقEN 10160 ISO 17640EN10160
آزمایش چشمی – کیفیت ورق….EN 10025-1

EN 10163-1

EN10025-2 EN10163-2

EN10029 EN10163-3

آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش متقاطعاستاندارد ملی شماره5905ISO 2409

( ASTM D3359)

 استاندارد ملی شماره6-6594ISO 12944-6
آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش ضربدریASTM D3359 استاندارد ملی شماره6-6594ISO 12944-6
آزمایش ضخامت سنجیاستاندارد ملی شماره 7510ISO 2808ISO 19840
آزمایش چشمی تمیزی سطح  روش گیج مقایسه گرISO 8503-2استاندارد های ملی شماره

5-6594(1-10453)

ISO 12944-5

( ISO 8501-1)

آزمایش چشمی تمیزی سطح روش رپلیکاISO 8503-5استاندارد های ملی شماره

5-6594(1-10453)

ISO 12944-5

( ISO 8501-1)