بازدید استاندار مرکزی از کارخانه جات شرکت ساختمانی و صنعتی رکن سازه