مصاحبه روزنامه صبح امید با رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی و صنعتی رکن سازه، جناب آقای مهندس میرزایی مقدم